Aydınlatma Metni | Alkın Kompresör
İletişim Bilgilerimiz

+90 232 782 22 90

Kazımkarabekir Mah. Bekir Saydam Cad. No:94/1 Torbalı/İzmir

alkin@alkin.com.tr

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Alkın Kompresör Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Alkın Kompresör”) tarafından Alkın Kompresör ’ün 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak Alkın Kompresör kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.

VERİ SORUMLUSU

KVK hükümlerine göre Alkın Kompresör “Veri Sorumlusu”dur. Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVKK’nin 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel veriler, mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

Veri sorumlusunun verdiğiyetkiye dayanarak onun adına kişisel veriler işleyen gerçek veya tüzel kişi Kanunun 3 ‘üncü maddesinde “Veri İşleyen” olarak tanımlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, satış mağazaları, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, üyelik ve satış formları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir: 

Kanun uyarınca kişisel verinizin işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz Kanun’un 4. Maddesinde belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Site güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sözleşmelerinin kurulması, faturalama işlemlerinin yürütülmesi, finansal ve satış kayıtlarının takibi,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

Amaçlarıyla KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veriişleme şartları kapsamında işlenir.

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak meşru menfaatlerimiz kapsamında, hizmetin doğru, kaliteli ve düzgün bir şekilde yerine getirilmesi, yasal mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, sözleşme gereğinin yerine getirilmesi, hukuk işlerinin takibinin yapılması, hizmet tedarik ettiğimiz tedarikçi firmalarla (kargo, çağrı merkezi, araştırma firmaları, reklam ajansları, vb.) ve diğer teknik hizmet sağlayıcılarla (altyapı, veri tabanı yönetimi vb. hizmet sağlayıcılar); kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarıyla ve kanunen yetkili özel kişilerle paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda sayılan haklara sahiptir:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme ve buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu durumun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi  alkin@alkin.com.tradresine iletebilirsiniz.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hazırladığınız başvurunuzu;

 1. Kazımkarabekir Mah. Bekir Saydam Cad. No:94/1 Torbalı/İzmir adresine bizzat getirebilir,
 2. Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,
 3. alkin.kompresor@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığı ile iletebilirsiniz.

 

Şirket, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir. Başvurularınız, en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

map-pin-point
UP